Acasă Dictionar juridic Act constitutiv

Act constitutiv

ACT CONSTITUTIV. DICTIONAR JURIDIC

DISTRIBUIȚI

Act constitutiv, manifestare de voinţă exprimată în formă scrisă a unor persoane fizice sau juridice de a constitui o societate comercială. Actul constitutiv conţine informaţii privind identitatea asociaţilor, denumirea societăţii, forma juridică, sediul social, obiectul de activitate, capitalul social, clauze privind drepturile şi obligaţiile asociaţilor, clauze privind controlul gestiunii societăţii, durata societăţii, partea fiecărui asociat la beneficii şi pierderi, sedii secundare – sucursale, agenţii, reprezentanţe, modul de dizolvare şi lichidare al societăţii, precum şi alte clauze convenite de asociaţi.

Actul constitutiv trebuie să îndeplinească anumite condiţii de fond şi de formă prevăzute de lege.

Act constitutiv al societăţii comerciale, contractul de societate şi/sau statutul încheiate de asociaţi în scopul [simple_tooltip content=’Infiintare firma’]Infiintare firma[/simple_tooltip] unei societăţi comerciale. Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, se semnează de toţi asociaţii sau, în caz de subscripţie publică, de fondatori.

Este obligatorie forma autentică a actului constitutiv atunci când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un teren; se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă; societatea pe acţiuni se constituie prin subscripţie publică.

Societatea în nume colectiv sau în comandită simplă se constituie prin contract de societate, iar societatea pe acţiuni, în comandită pe acţiuni sau cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate şi statut. In cazurile în care contractul de societate şi statutul constituie acte distincte, acesta din urmă va cuprinde datele de identificare a asociaţilor şi clauze ce reglementează organizarea, funcţionarea şi desfăşurarea activităţii societăţii.

ACTUL CONSTITUTIV – CONSTITUIRE SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Societatea cu răspundere limitată se poate constitui şi prin actul de voinţă al unei singure persoane. în acest caz se întocmeşte numai statutul. Prin depunerea la O.R.C. actul constitutiv dobândeşte dată certă (art. 5 Legea 31/1990). Persoanele semnatare ale actul constitutiv, precum şi cele care au rol determinant în constituirea societăţii se numesc fondatori (art. 6 Legea 31/1990).

ACTUL CONSTITUTIV LA DIFERITE TIPURI DE SOCIETATI COMERCIALE

Actul constitutiv al societăţii în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată trebuie să cuprindă: datele de identificare a asociaţilor; la societatea în comandită simplă se vor arăta şi asociaţii comanditaţi; forma, denumirea şi sediul social; obiectul de activitate al societăţii, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale; capitalul social, cu menţionarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării (la societăţile cu răspundere limitată se vor preciza numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său); asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii neasociaţi, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;

In cazul societăţilor cu răspundere limitată, dacă sunt numiţi cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar; partea fiecărui asociat la beneficii şi la pierderi; sediile secundare — sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică -, atunci când se înfiinţează odată cu societatea, sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare; durata societăţii; modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii (art. 7 Legea 31/1990).