Acasă Dictionar juridic Act de adjudecare

Act de adjudecare

ACT DE ADJUDECARE. DICTIONAR JURIDIC

DISTRIBUIȚI

Act de adjudecare, actul procedural prin care se finalizează executarea silită imobiliară şi prin care se realizează transferul dreptului de proprietate sau, după caz, al unui alt drept real asupra imobilului în favoarea adjudecatarului.

In temeiul legii, act de adjudecare constituie titlu de proprietate şi titlu executoriu. Executorul judecătoresc este obligat să întocmească act de adjudecare după finalizarea adjudecării şi plata integrală a preţului sau a avansului, dacă imobilul a fost vândut cu plata preţului în rate.

Actul de adjudecare trebuie să cuprindă următoarele menţiuni: denumirea şi sediul organului de executare; numele şi calitatea executorului; numărul şi data procesului-verbal de licitaţie; numele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul debitorului şi adjudecatarului; preţul la care s-a vândut şi modalitatea de achitare, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata în rate; menţiunea, dacă este cazul, că imobilul s-a vândut grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitaţie sau servitute, ori, după caz, liber de aceste drepturi; datele de identificare a imobilului; menţiunea că actul de adjudecare este titlu de proprietate şi că poate fi înscris în cartea funciară; menţiunea că, pentru creditor, actul de adjudecare constituie titlu executoriu împotriva cumpărătorului care nu plăteşte diferenţa de preţ, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata preţului în rate; semnătura şi ştampila executorului, precum şi semnătura adjudecatarului.

Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda dobânditorului, spre a-i servi ca titlu de proprietate şi pentru a fi înscris în cartea funciară. în cazul în care imobilul a fost vândut cu plata preţului în rate, executorul va înainta un exemplar al actului de adjudecare biroului de carte funciară pentru a înscrie în cartea funciară interdicţia de înstrăinare şi grevare a imobilului până la plata integrală a preţului şi a dobânzii corespunzătoare; întrucât o astfel de menţiune nu se înscrie din oficiu în cartea funciară, executorul trebuie să se conformeze obligaţiei de a solicita în mod expres înscrierea acestei interdicţii.

Executorul va preda, totodată, un exemplar al actului de adjudecare creditorului urmăritor, care îi va servi ca titlu executoriu împotriva cumpărătorului, dacă acesta nu plăteşte diferenţa de preţ.

DISTRIBUIȚI