Acasă Juridic Administrarea societatii comerciale cu raspundere limitata – SRL

Administrarea societatii comerciale cu raspundere limitata – SRL

DISTRIBUIȚI
Administrare SRL
Administrare SRL

Legea prevede că societatea cu răspundere limitată este administrată de unul sau mai mulţi administratori, asociaţi sau neasociaţi, numiţi prin actul constitutiv sau de adunarea generală [art. 197 alin. (1) din Legea nr. 31/1990].

In condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, asociatul unic poate îndeplini şi calitatea de administrator. Pentru această situaţie, art. 196

In toate cazurile, administratorilor le este interzis, fără autorizarea adunării asociaţilor, să exercite mandatul de administrator în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate. De asemenea, le este interzis să exercite acelaşi fel de comerţ ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancţiunea revocării şi răspunderii pentru daune [art. 197 alin. (2) din lege].

Interdicţiile de mai sus nu îşi găsesc aplicare în cazul în care administratorii în cauză au autorizarea expresă a adunării asociaţilor.

Modul de lucru al administratorilor la SRL

Spre deosebire de societatea pe acţiuni, legea nu reglementează pentru societatea cu răspundere limitată consiliul de administraţie ca organ colectiv al administratorilor societăţii. Din această cauză se pune problema modului de lucru când prin actul constitutiv sau ulterior sunt numiţi mai mulţi administratori ai societăţii. Dacă prin actul constitutiv s-a stabilit ca administratorii să lucreze împreună, deciziile vor trebui luate în unanimitate, iar în caz de divergenţă vor decide asociaţii în condiţiile art. 76 şi art. 197 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

Hotararile vor trebui luate în unanimitate, iar în caz de divergenţă vor decide asociaţii în condiţiile art. 76 şi art. 197 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

Dacă prin actul constitutiv nu s-a stabilit modul de lucru al administratorilor, se vor aplica prevederile art. 1.916 noul cod civil relative la pluralitatea de administratori în societatea civilă. Art. 1.916 noul Cod Civil stipulează „când sunt mai mulţi administratori, fără ca prin împuternicire să se determine puterile fiecăruia sau să fie obligaţi să lucreze împreună, fiecare poate administra singur în interesul societăţii, cu bună-credinţă. Dacă împuternicirea stipulează să lucreze împreună, niciunul dintre ei nu poate face actele de administrare fără ceilalţi, chiar dacă aceştia ar fi în imposibilitate de a acţiona”.

Atribuţiile administratorilor societatii comerciale

Ca în orice altă societate comercială, administratorii societăţii cu răspundere limitată vor exercita toate operaţiunile necesare ducerii la îndeplinire a obiectului societăţii. Exercitarea atribuţiilor este circumstanţiată de restricţiile prevăzute de lege şi actul constitutiv.

în condiţiile prevăzute la art. 197 alin. (3), se impune soluţia potrivit căreia reprezentarea societăţii cu răspundere limitată aparţine administratorului care a fost desemnat în acest scop prin actul constitutiv sau prin decizia adunării asociaţilor. Dacă prin actul constitutiv nu s-a stabilit care administrator are puterea de reprezentare a societăţii, legea prezumă că dreptul de a reprezenta societatea aparţine fiecărui administrator [art. 197 alin. (3) şi art. 75 din Legea nr. 31/1990].

In sfârşit, se reţine că art. 198 din Legea nr. 31/1990 obligă administratorii să ţină un registru al asociaţilor care să cuprindă: numele şi prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecăruia asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părţilor sociale şi orice altă modificare privitoare la acestea.