Acasă Blog Cazierul fiscal

Cazierul fiscal

DISTRIBUIȚI
ANAF
ANAF

Cazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidenţă şi urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile şi financiare de către contribuabili, în care se ţine evidenţa persoanelor fizice, juridice şi a entităţilor fără personalitate juridică care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară.

Cazierul fiscal se utilizează în scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, precum şi a eficientizării de către organele fiscale a procesului de administrare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri ale bugetului general consolidat datorate de către contribuabili, prin asigurarea accesului la informaţii care relevă modul de respectare a legislaţiei fiscale, contabile, vamale şi a disciplinei financiare de către contribuabili.

INSCRIEREA IN CAZIERUL FISCAL

În cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice şi entităţilor fără personalitate juridică, precum şi a asociaţilor, acţionarilor, membrilor şi reprezentanţilor legali sau desemnaţi ai persoanelor juridice sau ai entităţilor fără personalitate juridică, se înscriu informaţii privind faptele sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară. Prin excepţie, faptele sancţionate contravenţional cu avertisment nu se înscriu în cazierul fiscal.

În cazierul fiscal se înscriu şi informaţii din documentele întocmite pentru:
a) atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent emisă în condițiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac
prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă în situaţia în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiţie;
b) atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvență, pronunțată prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru creanțele care fac parte din pasivul debitorului și sunt
administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
c) inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, cu excepţia inactivităţii fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, prevăzută în Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

DOCUMENTELE CARE STAU LA BAZA INSCRIERII IN CAZIERUL FISCAL

1. Înscrierea în cazierul fiscal a informaţiilor prevăzute la art. 4 in OUG se face în baza următoarelor documente:
a) extrasele de pe încheierea sau dispozitivul hotărârilor judecătoreşti definitive transmise de instanţele judecătoreşti organelor fiscale competente în administrarea contribuabilului;
b) extrasele de pe ordonanțele parchetelor de pe lângă instanțele de judecată, rămase definitive, transmise organelor fiscale competente în administrarea contribuabilului;
c) extrasele de pe deciziile de soluţionare a contestaţiilor rămase definitive prin neexercitarea căilor de atac;
d) actele/documentele întocmite de organele fiscale, vamale și alte organe competente din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, rămase definitive prin neexercitarea căilor
administrative sau judiciare de atac;
e) actele rămase definitive ale altor organe competente să constate faptele prevăzute la art. 4 şi să aplice sancţiuni.
2. Încheierea sau dispozitivul hotărârii judecătoreşti și ordonanța parchetelor de pe lângă instanțele de judecată rămase definitive se comunică organului fiscal competent în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana sancţionată, în termen de 5 zile de la data redactării acestora.
3. Organele competente să constate faptele prevăzute la art. 4 şi să aplice sancţiuni au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a actelor care sancţionează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal, neatacate în termenele prevăzute de lege, să transmită aceste acte organului fiscal competent în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sancţionat.

SCOATEREA DIN CAZIERUL FISCAL A CONTRIBUABILILOR

Contribuabilii care au înscrise informaţii în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă se află în următoarele situaţii:
a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege;
b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;
c) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate ca infracţiuni şi nu au mai săvârşit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data executării pedepsei;
d) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate conform legii penale cu amendă sau avertisment şi nu au mai săvârşit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal;
e) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate contravenţional, cu excepţia faptelor prevăzute la lit. f), într-o perioadă de o lună de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, cu condiţia
achitării cuantumului amenzilor contravenţionale. În situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, în situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în acest termen;
f) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate contravenţional la regimul produselor accizabile, într-o perioadă de un an de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, cu condiţia achitării cuantumului amenzilor contravenţionale. În situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, în situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în acest termen;
g) au fost stinse creanţele administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare sau patrimoniale cu debitorul. Data scoaterii din evidenţă este data stingerii creanţelor, însă nu mai devreme de o lună de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal. În situaţia în care creanţele administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu au fost stinse în această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează la data stingerii acestora sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, în situaţia în care creanţele nu au fost stinse în acest termen;
h) contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. Data scoaterii din evidenţă este data reactivării contribuabilului în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv pentru neîndeplinirea obligaţiilor
declarative prevăzute de lege sau la data împlinirii unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv pentru celelalte cazuri prevăzute de lege. Aceste prevederi sunt aplicabile şi reprezentanţilor legali, respectiv reprezentanţilor desemnaţi.
i) persoana nu mai deține calitatea de reprezentant legal sau reprezentant desemnat al contribuabilului aflat în stare de inactivitate. În acestă situație, inactivitatea fiscală se scoate din cazierul fiscal al persoanei la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii menţiunii privind schimbarea reprezentantului legal în registrul comerţului sau în evidenţele autorităţilor şi
instituţiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerţului sau de la data expirării mandatului, în situaţia în care acesta este limitat în timp şi nu a fost reînnoit;
j) decesul, respectiv radierea contribuabilului. În situaţia radierii unei persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică declarate inactive anterior radierii, inactivitatea fiscală înscrisă în cazierul fiscal al reprezentantului legal sau al reprezentanţilor desemnaţi, se scoate din evidenţa acestora la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului. Informaţiile pentru faptele, respectiv situaţiile prevăzute la alin.(1) lit.a), b) şi d)-j) se scot din oficiu din evidenţa cazierului fiscal, iar cele de la lit.c) se scot din evidenţa cazierului fiscal la cererea contribuabilului. Informaţiile care se scot din oficiu din evidenţa cazierului fiscal se pot scoate din evidenţă şi la cererea contribuabilului, însoţită de documentele doveditoare.

CAND SE SOLICITA CAZIERUL FISCAL

a) la înfiinţarea societăţilor, a societăţilor cooperative, a cooperativelor agricole și a entităților fără personalitate juridică, de către asociaţi, acţionari, membri şi reprezentanţii legali sau desemnaţi; b) la solicitarea înscrierii asociaţiilor şi fundaţiilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora, după caz, de către aceştia;
c) la autorizarea exercitării unei activităţi independente de către solicitanţi;
d) la cesiunea ori înstrăinarea sub orice formă a părţilor sociale sau a acţiunilor, de către noii asociaţi, acţionari sau membri;
e) la numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi la cooptarea de noi asociaţi, acţionari sau membri cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanţi legali, asociaţi, acţionari sau membri;
f) la numirea de noi reprezentanți legali, precum și în cazul cooptării unor noi membri în asociaţii şi fundaţii, atunci când aceştia dobândesc şi calitatea de reprezentanţi legali ai persoanei juridice deja înregistrate, de către aceştia;
g) în alte cazuri prevăzute de lege.