Actionar

4020

Actionar, persoana fizică sau juridică, română sau străină, care contribuie la formarea capitalului social al unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi în comandită pe acţiuni împreună cu alte persoane, prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite acţiuni, în scopul desfăşurării unei activităţi comerciale. Denumire specifică a asociatului în cazul SA şi SCA.

Prin subscriere, actionarul dobândeşte drept de vot în cadrul adunărilor generale, drept la dividende, dreptul de a ataca hotărârile adunării generale nelegale sau nestatutare, dreptul de a solicita analizarea operaţiunilor din gestiunea societăţii, dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, dreptul de a adresa întrebări în scris referitoare la activitatea societăţii. Actionarul este obligat să verse aportul subscris în termenele prevăzute de lege, să îşi exercite drepturile cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale societăţii şi ale celorlalţi acţionari. Pentru obligaţiile sociale, actionarul răspunde numai până la concurenţa capitalului social subscris.

Actionar – persoană care, achiziţionând una sau mai multe acţiuni (nominative sau la purtător) emise de o societate comercială pe acţiuni, dobândeşte calitatea de asociat, adică drepturile şi obligaţiile derivând din această calitate faţă de societatea respectivă.

Acționar, persoană (fizică sau juridică) care posedă acţiuni la o societate pe acţiuni sau la o societate în comandită pe acţiuni. Acţionarii au următoarele drepturi: a) dreptul de a participa la adunarea generală a acţionarilor, direct sau prin reprezentant; b) dreptul de vot în adunarea generală a acţionarilor, drept care se exercită proporţional cu numărul acţiunilor deţinute; c) dreptul de informare cu privire la desfăşurarea activităţii societăţii.

Pentru asigurarea exercitării acestui drept, administratorii societăţii sunt obligaţi să pună la dispoziţia acţionarilor registrul societăţii şi să elibereze la cerere, pe cheltuiala acestora, extrase de pe ele. în temeiul dreptului de informare, acţionarii au dreptul să cerceteze bilanţul, precum şi rapoartele administratorilor şi cenzorilor, depuse la sediul societăţii în vederea adunării generale, putând obţine, pe cheltuiala lor, copii ale acestor documente; d) dreptul la dividende ca principal drept patrimonial.

Dividendele se plătesc acţionarilor în proporţie cu cota de participare la capitalul social. Cuantumul dividendului se stabileşte de către adunarea generală a acţionarilor; e) dreptul asupra părţii cuvenite din lichidarea societăţii. Partea ce se cuvine fiecărei acţiuni din repartizarea activului societăţii se stabileşte de lichidatori prin bilanţul final de închidere a societăţii.