Actiune

1335

Acţiune, fracţiune a capitalului social al unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi în comandită pe acţiuni, care conferă posesorului calitatea de acţionar. Actiunea unei societăţi trebuie să fie de o valoare egală. Actiunile nu vor putea fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală, valoare care nu poate fi mai mică de 0,1 lei.

Egalitatea in drepturi a posesorilor de actiuni

Actiunile conferă posesorilor drepturi egale. Se pot emite totuşi în condiţiile actului constitutiv categorii de actiuni care conferă titularilor drepturi diferite, precum actiuni preferenţiale cu dividend prioritar fără drept de vot. Actiunile sunt indivizibile.

În situaţia în care o actiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligată să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiune. De asemenea, când o actiune la purtător aparţine mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant comun.

Detinerea in proprietate indiviza a unei actiuni de mai multe persoane

Persoanele care deţin în proprietate indiviză sau comună o actiune răspund în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate (art. 102 Legea 31/1990). în funcţie de modul de transmitere actiunile pot fi nominative sau la purtător, felul acestora fiind stabilit prin actul constitutiv. Dacă actul constitutiv nu prevede tipul acţiunilor se va considera că ele sunt nominative.

Ce trebuie sa cuprinda o actiune?

Actiunea trebuie să cuprindă: i) denumirea şi durata societăţii; ii) data actului constitutiv, numărul din registrul comerţului sub care este înmatriculată societatea, codul unic de înregistrare şi numărul Monitorului Oficial al României, partea a IV-a, în care s-a făcut publicarea; iii) capitalul social, numărul actiunilor şi numărul lor de ordine, valoarea nominală a actiunilor şi vărsămintele efectuate; iv) avantajele acordate fondatorilor; v) semnătura a 2 membri ai consiliului de administraţie, respectiv ai directoratului, sau, după caz, semnătura administratorului unic, respectiv a directorului general unic.

Actiunile nominative

Actiunile nominative vor mai cuprinde şi numele, prenumele, codul numeric personal şi domiciliul acţionarului persoană fizică; denumirea, sediul, numărul de înmatriculare şi codul unic de înregistrare ale acţionarului persoană juridică, după caz (art. 91-96 Legea 31/1990).

Actiunile la purtator

ATENTIE: Odata cu publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a Legii nr. 129/2019, societatile pe actiuni si cele in comandita pe actiuni vor fi obligate sa-și converteasca actiunile la purtator în actiuni nominative. Neindeplinirea acestei obligatii se va sanctiona cu amenda intre 5000 si 10000 și dizolvarea societatii. Click aici pentru detalii…

REVEDEȚI PREZENTAREA
Calitate articol