Adunarea generala extraordinara

1938

Adunarea generala extraordinara se întruneşte atunci când este nevoie pentru a se lua o hotărâre importantă ce priveşte societatea comercială cum ar fi: majorarea sau reducerea capitalului social; prelungirea duratei societăţii; schimbarea obiectului de activitate ori formei societăţii; mutarea sediului; fuziunea cu alte societăţi; dizolvarea; înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare etc.

Cvorumul in adunarea generala extraordinara

În cazul acestei adunări, condiţiile de cvorum şi majoritate sunt mai exigente. Pentru societatea pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni, adunarea se consideră legal constituită dacă la prima convocare acţionarii prezenţi reprezintă 3⁄4 din capitalul social. În situaţia în care această condiţie nu este îndeplinită se recurge la convocarea a doua, care pentru a putea lua hotărâri valabile trebuie să fie prezenţi acţionarii ce deţin cel puţin jumătate din capitalul social al societăţii.

Delegarea competentelor adunarii generale extraordinare

Conform art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, Adunarea generală
extraordinară a acţionarilor poate transmite unele competenţe ale sale, către Consiliul de administraţie sau, după caz, administratorului unic, cum ar fi: schimbarea obiectului de activitate; mutarea sediului; majorarea capitalului social; reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acţiuni şi conversia dintr-o categorie în alta.

În cazul societăţii cu răspundere limitată, Adunarea generală extraordinară poate adopta hotărâri valabile cu votul tuturor asociaţilor, dacă actul constitutiv nu prevede altfel. La societăţile de persoane se impune tot principiul unanimităţii.