Adunarea generala ordinara

1487

Adunarea generala ordinara se întruneşte cel puţin o dată pe an într-un termen de cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar. Adunarea îşi desfăşoară lucrările la sediul societăţii şi în localul care a fost menţionat în convocare.

Ce hotaraste adunarea generala ordinara

Adunarea ordinară are sarcina să discute şi să hotărască asupra tuturor problemelor care interesează activitatea societăţii. În conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, ea are următoarele competenţe: să discute, să aprobe sau să modifice bilanţul contabil şi situaţiile financiare anuale, după ascultarea raportului administratorilor şi cenzorilor; să aleagă administratorii şi cenzorii; să fixeze dividendele cuvenite asociaţilor (acţionarilor); să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor; să discute şi să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli şi după caz, programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor; să hotărască în legătură cu posibilitatea de gajare, închiriere sau desfiinţare a uneia sau mai multor unităţi ce aparţin societăţii.

Atributiile adunarii generale ordinare

Atribuţiile nu sunt limitative. Se pot stabili şi alte atribuţii care să fie discutate în cadrul Adunării generale ordinare. În societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni, pentru ca hotărârile Adunării generale ordinare să fie valabile este necesar ca, la prima convocare să participe acţionari care reprezintă cel puţin jumătate din capitalul social. Dacă nu se realizează majoritatea necesară luării hotărârii, adunarea se va întruni, la o a doua convocare, putând să delibereze indiferent de prezenţa acţionarilor.

Adunarea generala ordinara la S.R.L., societatile in nume colectiv si comandita simpla

La societatea cu răspundere limitată adunarea adoptă hotărâri cu votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale (dacă actul constitutiv nu prevede altfel). Prin urmare, se cere cumulativ, procentul de 50% plus unu din numărul asociaţilor, cu condiţia ca ei să reprezinte jumătate plus unu din totalul părţilor sociale.

În cazul societăţii în nume colectiv şi în comandită simplă, hotărârile se adoptă prin votul asociaţilor ce reprezintă majoritatea absolută a capitalului social (pentru alegerea şi revocarea administratorilor; pentru aprobarea bilanţului), dar pentru modificarea actului constitutiv este necesar votul unanimităţii (pentru majorarea capitalului social).