Cesiune parti sociale

917
Cesiune parti sociale
Cesiune parti sociale

CESIUNE PARTI SOCIALE ȘI ÎN ALTE JUDEȚE

Cesiune parti sociale. Operatiunea de cesiune parti sociale  sau de transmitere parti sociale între asociaţi este reglementată de art. 202 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. Pentru operarea cesiunii părţilor sociale este necesară încheierea unui contract de cesiune între asociatul cedent şi asociatul cesionar. Cesiunea părţilor sociale între asociaţi nu presupune consimţământul ori informarea celorlalţi asociaţi, deoarece, într-o astfel de ipoteză, nu se aduce atingere caracterului intuita personae al societăţii. Cu toate acestea, cesiunea părţilor sociale nu poate opera dacă ea a fost interzisă prin actul constitutiv.

CESIUNE PARTI SOCIALE

Cesiunea de parti sociale reprezinta transferul dreptului de proprietate asupra unor parti sociale dintr-o societate catre o alta persoana fizica sau juridica. Aceste parti sociale reprezinta o cota-parte din capitalul social al societatii si confera posesorului anumite drepturi in ceea ce priveste luarea deciziilor si distribuirea profitului.

Pentru a putea face o cesiune de parti sociale este necesar sa se respecte prevederile legale si cele stipulate in actul constitutiv al societatii. De obicei, acest proces implica obtinerea acordului celorlalti asociati si notificarea autoritatilor competente. In cazul societatilor comerciale cu capital deschis, aceasta operatiune poate fi realizata prin intermediul unei burse de valori.

Printre motivele pentru care se poate face o cesiune de parti sociale se numara nevoia de lichiditati, diversificarea portofoliului de investitii sau retragerea din afacere. Este important ca persoana care achizitioneaza parti sociale sa fie atenta la clauzele din actul constitutiv ale societatii, pentru a nu afecta relatiile existente intre asociati sau bunele practici ale acesteia.

TRANSMITERE PARTI SOCIALE CATRE TERTE PERSOANE

Potrivit Legii nr. 223/2020, cesiunea partilor sociale către persoane care nu sunt asociate în firma se poate face acum în mod direct fără publicarea prealabilă în Monitorul Oficial al României partea IV-a a actului modificator prin care s-a hotărât cesiunea partilor sociale, aceasta efectuându-se într-o singură etapă.

Transmiterea părţilor sociale către persoane din afara societăţii se realizează în condiţiile prevăzute de art. 202 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Norma legală dispune că transmiterea către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţii reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social. Rezultă că pentru a fi operabilă cesiunea părţilor sociale între asociaţi şi persoane din afara societăţii este necesară o hotărâre generală prealabilă a asociaţilor. Pe baza acestei hotărâri a adunării asociaţilor, care aprobă cesiunea părţilor sociale, se va încheia contractul de cesiune între asociatul cedent şi cesionar.

TRANSMITERE PARTI SOCIALE PE CALE SUCCESORALA

Cesiune parti sociale. Legea nr. 31/1990, în art. 202 alin. (3). prevede că, în cazul dobândirii unei părţi sociale prin succesiune, prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel; în acest din urmă caz. societatea este obligată la plata părţii sociale către succesori, conform ultimului bilanţ contabil aprobat.

Dacă prin actul constitutiv s-a prevăzut posibilitatea continuării societăţii cu moştenitorii, aceştia devin asociaţi ai societăţii, dobândind fracţiuni la capitalul social şi implicit drepturi de vot în adunarea generală a asociaţilor, proporţional cu cotele ce li se cuvin din succesiune.

In cazul în care, în urma transmiterii succesorale, s-ar depăşi numărul de 50 de asociaţi din cauza numărului moştenitorilor, aceştia vor fi obligaţi să desemneze un număr de titulari care nu trebuie să depăşească maximumul legal [art. 202 alin. (4) din Legea nr. 31/1990).

Cesiunea părţilor sociale pe cale succesorală trebuie înscrisă şi ea în registrul comerţului şi în registrul asociaţilor societăţii, în condiţiile art. 203 din Legea nr. 31/1990. La fel ca şi în celelalte cazuri, transmiterea părţilor sociale pe cale succesorală are efect faţă de terţi numai din momentul înscrierii ei în registrul comerţului [art. 203 alin. (2) din lege].

Dacă prin actul constitutiv s-a interzis continuarea societăţii cu moştenitorii asociatului decedat (în concepţia legii nu s-a prevăzut posibilitatea continuării cu moştenitorii), aceştia, în calitatea lor de titulari ai părţilor sociale, au dreptul la contravaloarea părţilor, calculată conform ultimului bilanţ aprobat în condiţiile art. 202 din Legea nr. 31/1990.

Ingrădirea continuării societăţii cu moştenitorii îşi are fundamentul în caracterul intuitu personae al societăţii cu răspundere limitată, exprimat prin aceea că este posibil ca moştenitorii să nu se bucure de aceeaşi consideraţie şi încredere în rândul asociaţilor ca şi autorul lor.

ACTE NECESARE

 • Copii CI ale asociatilor și administratorilor;
 • Copie CUI firma;

SERVICII OFERITE

 • completarea cererii de inregistrare a mentiunii;
 • conceperea si redactarea actului modificator (hotararea A.G.A., decizia asociatului unic, etc);
 • conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
 • redactarea declaratiilor privind indeplinirea calitatii de asociati si administratori;
 • redactarea specimenului de semnatura in cazul in care noii asociati sunt numiti si administratori;
 • intocmirea dosarului;
 • depunerea dosarului online la registrul comertului;
 • consultanta gratuita.
 • ridicarea actelor
TARIFE CONTACTATI-NE