Cesiune parti sociale

Cesiune parti sociale

Operartiunea de cesiune parti sociale între asociaţi este reglementată de art. 202 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. Pentru operarea cesiunii părţilor sociale este necesară încheierea unui contract de cesiune între asociatul cedent şi asociatul cesionar. Cesiunea părţilor sociale între asociaţi nu presupune consimţământul ori informarea celorlalţi asociaţi, deoarece, într-o astfel de ipoteză, nu se aduce atingere caracterului intuita personae al societăţii. Cu toate acestea, cesiunea părţilor sociale nu poate opera dacă ea a fost interzisă prin actul constitutiv. Se înţelege că, dacă prin actul constitutiv sunt stabilite anumite condiţii de informare ori de transmitere a părţilor sociale, acestea vor trebui respectate. Transmiterea părţilor sociale trebuie înscrisă în registrul comerţului şi în registrul de asociaţi al societăţii [art. 203 alin. (1) din lege). Transmiterea are efect faţă de terţi numai din momentul înscrierii ei în registrul comerţului.

CESIUNE PARTI SOCIALE CATRE TERTE PERSOANE. ETAPE.

Incepand din anul 2010 odata cu ordonanta 54/2010 pentru combaterea evaziunii fiscale, cesiunea partilor sociale catre persoane din afara societatii (fizice sau juridice) se face in doua etape (doua dosare). Prima etapa consta in depunerea la registrul comertului a actului modificator pentru publicarea acestuia in Monitorul Oficial si eventuala opozitie depusa de ANAF sau alti creditori in cazul in care firma are datorii. Daca ANAF sau tertii creditori depun opozitia la registrul comertului, cesiunea partilor sociale nu se mai poate opera decat prin majorarea capitalului social si cooptarea noului asociat in firma iar dupa admiterea acestui prim dosar si inscrierea mentiunilor in registrul comertului se poate depune un nou dosar de retragere a asociatului/tilor din firma.

CESIUNE PARTI SOCIALE PE CALE SUCCESORALA

Legea nr. 31/1990, în art. 202 alin. (3). prevede că, în cazul dobândirii unei părţi sociale prin succesiune, prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel; în acest din urmă caz. societatea este obligată la plata părţii sociale către succesori, conform ultimului bilanţ contabil aprobat.

Dacă prin actul constitutiv s-a prevăzut posibilitatea continuării societăţii cu moştenitorii, aceştia devin asociaţi ai societăţii, dobândind fracţiuni la capitalul social şi implicit drepturi de vot în adunarea generală a asociaţilor, proporţional cu cotele ce li se cuvin din succesiune.

In cazul în care, în urma transmiterii succesorale, s-ar depăşi numărul de 50 de asociaţi din cauza numărului moştenitorilor, aceştia vor fi obligaţi să desemneze un număr de titulari care nu trebuie să depăşească maximumul legal [art. 202 alin. (4) din Legea nr. 31/1990).

Cesiunea părţilor sociale pe cale succesorală trebuie înscrisă şi ea în registrul comerţului şi în registrul asociaţilor societăţii, în condiţiile art. 203 din Legea nr. 31/1990. La fel ca şi în celelalte cazuri, transmiterea părţilor sociale pe cale succesorală are efect faţă de terţi numai din momentul înscrierii ei în registrul comerţului [art. 203 alin. (2) din lege].

Dacă prin actul constitutiv s-a interzis continuarea societăţii cu moştenitorii asociatului decedat (în concepţia legii nu s-a prevăzut posibilitatea continuării cu moştenitorii), aceştia, în calitatea lor de titulari ai părţilor sociale, au dreptul la contravaloarea părţilor, calculată conform ultimului bilanţ aprobat în condiţiile art. 202 din Legea nr. 31/1990.

Ingrădirea continuării societăţii cu moştenitorii îşi are fundamentul în caracterul intuitu personae al societăţii cu răspundere limitată, exprimat prin aceea că este posibil ca moştenitorii să nu se bucure de aceeaşi consideraţie şi încredere în rândul asociaţilor ca şi autorul lor.

ACTE NECESARE CESIUNE PARTI SOCIALE

Prima etapa:

 • copii ale actelor de identintate ale asociatilor;

Etapa a doua:

 • Cererea de inregistrare mentiuni (original);
 • Dovada publicării in Monitorul Oficial a hotărârii adunării generale a asociaţilor/ deciziei asociatului unic;
 • Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/ decizia asociatului unic)
 • Actul constitutiv actualizat, în original;
 • Contractul de cesiune, în original;
 • Copii certificate de pe actele de identitate ale persoanelor fizice şi, după caz, de pe certificatele de înregistrare ale persoanelor juridice care dobândesc calitatea de asociaţi
 • In cazul dobândirii de părţi sociale prin succesiune, se vor depune, după caz: certificatul de deces şi certificatul de moştenitor sau hotărârea judecătorească irevocabilă care atestă această calitate (copii);
 • Declaraţiile date pe proprie răspundere de către asociatul unic/noii asociaţi care prin cesiune sau moştenire au dobândit părţi sociale/noii administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);
 • Declaraţiile date pe proprie răspundere de către asociatul unic/noii asociaţi care prin cesiune sau moştenire au dobândit părţi sociale/noii administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);
 • Daca noul/ii asociati sunt persoane fizice de origine straina, declaratia pe propria raspundere ca respectiva persoana nu este inregistrata fiscal in Romania si ca nu are datorii fiscale catre statul roman.

SERVICII OFERITE

 • completarea cererii de depunere si mentionare acte din prima etapa
 • completarea cererii de inregistrare a mentiunii;
 • conceperea si redactarea actului modificator;
 • conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
 • obtinerea cazierului fiscal pentru viitorii asociati;
 • intocmirea dosarului;
 • depunerea dosarului la registrul comertului;
 • ridicarea actelor de la Registrul Comertului;
 • consultanta gratuita.

TARIFE CONTACTATI-NE

Sumar articol
Cesiune parti sociale
Serviciu
Cesiune parti sociale
Descriere serviciu
Operatiunea de cesiune parti sociale între asociaţi este reglementată de art. 202 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. Pentru operarea cesiunii părţilor sociale este necesară încheierea unui contract de cesiune între asociatul cedent şi asociatul cesionar.