Cesiune parti sociale

Cesiune parti sociale

CESIUNE PARTI SOCIALE ȘI ÎN ALTE JUDEȚE

Operartiunea de cesiune parti sociale  sau de transmitere parti sociale între asociaţi este reglementată de art. 202 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. Pentru operarea cesiunii părţilor sociale este necesară încheierea unui contract de cesiune între asociatul cedent şi asociatul cesionar. Cesiunea părţilor sociale între asociaţi nu presupune consimţământul ori informarea celorlalţi asociaţi, deoarece, într-o astfel de ipoteză, nu se aduce atingere caracterului intuita personae al societăţii. Cu toate acestea, cesiunea părţilor sociale nu poate opera dacă ea a fost interzisă prin actul constitutiv. Se înţelege că, dacă prin actul constitutiv sunt stabilite anumite condiţii de informare ori de transmitere a părţilor sociale, acestea vor trebui respectate. Transmiterea părţilor sociale trebuie înscrisă în registrul comerţului şi în registrul de asociaţi al societăţii [art. 203 alin. (1) din lege). Transmiterea are efect faţă de terţi numai din momentul înscrierii ei în registrul comerţului.

CESIUNE PARTI SOCIALE CATRE TERTE PERSOANE

Potrivit Legii nr. 223/2020, cesiunea partilor sociale către persoane care nu sunt asociate în firma se poate face acum în mod direct fără publicarea prealabilă în Monitorul Oficial al României partea IV-a a actului modificator prin care s-a hotărât cesiunea partilor sociale, aceasta efectuându-se într-o singură etapă.

CESIUNE PARTI SOCIALE PE CALE SUCCESORALA

Legea nr. 31/1990, în art. 202 alin. (3). prevede că, în cazul dobândirii unei părţi sociale prin succesiune, prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel; în acest din urmă caz. societatea este obligată la plata părţii sociale către succesori, conform ultimului bilanţ contabil aprobat.

Dacă prin actul constitutiv s-a prevăzut posibilitatea continuării societăţii cu moştenitorii, aceştia devin asociaţi ai societăţii, dobândind fracţiuni la capitalul social şi implicit drepturi de vot în adunarea generală a asociaţilor, proporţional cu cotele ce li se cuvin din succesiune.

In cazul în care, în urma transmiterii succesorale, s-ar depăşi numărul de 50 de asociaţi din cauza numărului moştenitorilor, aceştia vor fi obligaţi să desemneze un număr de titulari care nu trebuie să depăşească maximumul legal [art. 202 alin. (4) din Legea nr. 31/1990).

Cesiunea părţilor sociale pe cale succesorală trebuie înscrisă şi ea în registrul comerţului şi în registrul asociaţilor societăţii, în condiţiile art. 203 din Legea nr. 31/1990. La fel ca şi în celelalte cazuri, transmiterea părţilor sociale pe cale succesorală are efect faţă de terţi numai din momentul înscrierii ei în registrul comerţului [art. 203 alin. (2) din lege].

Dacă prin actul constitutiv s-a interzis continuarea societăţii cu moştenitorii asociatului decedat (în concepţia legii nu s-a prevăzut posibilitatea continuării cu moştenitorii), aceştia, în calitatea lor de titulari ai părţilor sociale, au dreptul la contravaloarea părţilor, calculată conform ultimului bilanţ aprobat în condiţiile art. 202 din Legea nr. 31/1990.

Ingrădirea continuării societăţii cu moştenitorii îşi are fundamentul în caracterul intuitu personae al societăţii cu răspundere limitată, exprimat prin aceea că este posibil ca moştenitorii să nu se bucure de aceeaşi consideraţie şi încredere în rândul asociaţilor ca şi autorul lor.

ACTE NECESARE CESIUNE PARTI SOCIALE

 • Copii CI ale asociatilor și administratorilor;
 • Copie de pe ultimul act constitutiv actualizat;
 • Procura notarială de înputernicire.

SERVICII OFERITE

 • completarea cererii de inregistrare a mentiunii;
 • conceperea si redactarea actului modificator (hotararea A.G.A., decizia asociatului unic, etc);
 • conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
 • redactarea declaratiilor privind indeplinirea calitatii de asociati si administratori;
 • redactarea specimenului de semnatura in cazul in care noii asociati sunt numiti si administratori;
 • intocmirea dosarului;
 • depunerea dosarului online la registrul comertului;
 • consultanta gratuita.

TARIFE CONTACTATI-NE