Dizolvare societate comerciala

Dizolvare societate comerciala

DIZOLVARE SOCIETATE COMERCIALA SI ÎN ALTE JUDETE

Încetarea existenţei societăţii comerciale impune parcurgerea a două faze: dizolvare societate comerciala şi radierea societatii. Faza dizolvării societăţii cuprinde anumite operaţii care declanşează şi pregătesc încetarea existenţei societăţii.

DIZOLVARE SOCIETATE COMERCIALA

Dizolvarea societăţii poate fi hotărâtă de adunarea asociaţilor ori de instanţa judecătorească. în mod excepţional, dizolvarea societăţii se produce în temeiul legii, în cazul expirării duratei de funcţionare. În această fază, personalitatea juridică nu este afectată, însă dizolvarea pune capăt activităţii normale a societăţii. Faza lichidării societăţii cuprinde acele operaţii de lichidare a patrimoniului societăţii, plata creditorilor şi împărţirea soldului între asociaţi. În această fază, societatea continuă să îşi păstreze personalitatea juridică, dar ea este subordonată cerinţelor lichidării.

Cele două faze (dizolvare societate comerciala si lichidare) sunt distincte şi în consecinţă ele trebuie parcurse în mod succesiv, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege pentru fiecare. Aceasta înseamnă că numai după parcurgerea fazei dizolvării se poate trece la faza lichidării. Excepţional, în societăţile în nume colectiv, în comandită simplă şi cu răspundere limitată, asociaţii pot hotărî, odată cu dizolvarea, şi modul de lichidare a societăţii.

MOTIVE LEGALE DIZOLVARE SOCIETATE COMERCIALA

Cauzele generale de dizolvare a societăţilor comerciale sunt prevăzute de art. 227 din Legea nr. 31/1990.

Trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii.

De vreme ce însuşi actul constitutiv stabileşte durata existenţei societăţii, înseamnă că la expirarea termenului contractual, societatea se dizolvă. În acest caz, dizolvarea societăţii operează în temeiul legii, fără a fi necesară vreo formalitate.

Imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia.

Dacă obiectul de activitate nu se poate realiza, societatea se dizolvă. Dacă obiectul societăţii s-a realizat, şi deci scopul asociaţilor a fost atins, societatea se dizolvă (de exemplu, obiectul societăţii a fost construirea unei şosele, care s-a realizat).

Declararea nulitatii societatii

Acest caz de dizolvare a societăţii este reglementat de art. 227 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990. Aşa cum am arătat şi în cele anterioare, nerespectarea cerinţelor legale privind constituirea societăţii, reglementate de art. 56 din Legea nr. 31/1990, atrage nulitatea societăţii. Potrivit dispoziţiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pe data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii a devenit irevocabilă, societatea încetează fără efect retroactiv şi intră în lichidare.

Hotărârea adunării asociaţilor sau decizia asociatului unic.

Întrucât constituirea societăţii comerciale se bazează pe voinţa asociaţilor, manifestată prin actul constitutiv, asociaţii pot decide şi dizolvarea societăţii. Voinţa asociaţilor privind dizolvarea societăţii se manifestă în cadrul adunării asociaţilor.

Falimentul societăţii.

Dacă societatea face obiectul procedurii insolvenţei, patrimoniul societăţii este lichidat, în vederea satisfacerii creanţelor creditorilor, şi, în consecinţă, societatea se dizolvă.

Hotararea tribunalului

Potrivit dispoziţiilor art. 227 alin. (1) lit. e), societatea se dizolvă prin hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii.

ACTE NECESARE DIZOLVARE SOCIETATE

  • Actul modificator prin care s-a decis dizolvarea societatii (Decizia asociatului unic, Hotararea AGA, etc.);
  • Cererea de mentiune – formular ONRC;

SERVICII OFERITE

  • Redactarea actului modificator prin care s-a decis dizolvarea firmei;
  • Completarea formularelor ONRC;
  • Depunerea dosarului;
  • ridicarea actelor.
TARIFE CONTACTATI-NE