Infiintare firma Bucuresti

Infiintare firma Bucuresti

Infiintare firma Bucuresti. Societatea comercială este o persoană juridică – subiect de drept autonom – având scop lucrativ şi fiind formată din cel puţin două persone care se invoiesc să pună ceva in comun pentru a desfaşura acte si fapte de comerţ si a imparţi foloasele rezultate (art.1491 al Codului Civil).

Infiintarea unei firme (de cele mai multe ori SRL) este actul prin care unul sau mai multi asociati (persoane fizice sau juridice) decid sa reuneasca in comun mai multe bunuri pentru a obtine profit in urma unei sau mai multe activitati desfasurate. Forma de organizare in societate cu raspundere limitata pe scurt SRL este cea mai folosita forma juridica la infiintarea unei societati comerciale.

OFERIM GAZDUIRE SEDIU SOCIAL 50 LEI PE LUNA

Infiintare firma Bucuresti. Asociaţii societăţii cu răspundere limitată pot fi atât persoane fizice, cât şi persoane juridice. Numărul maxim al asociaţilor societăţii cu răspundere limitată este de 50 de asociaţi (art. 12 din Legea nr. 31/1990). Legea permite înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată şi de către un singur asociat, persoană fizică sau persoană juridică.

FISCALITATEA LA SRL

Potrivit Codului Fiscal, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

 • a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile, adica 4.6597 lei/eur – 4.659.700 lei ;
 • capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;
 • nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

Persoanele juridice romane aplica impozitul reglementat de prezentul titlu incepand cu anul fiscal urmator celui in care indeplinesc conditiile de microintreprindere.

Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic.

Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt:

 • 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati;
 • 3% pentru microintreprinderile care nu au salariati.

Prin exceptie pentru persoanele juridice romane nou-infiintate, care au cel putin un salariat si sunt constituite pe o durata mai mare de 48 de luni, iar actionarii/asociatii lor nu au detinut titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare este 1% pentru primele 24 de luni de la data inregistrarii persoanei juridice române, potrivit legii. Aceasta se aplica pana la sfarsitul trimestrului in care se incheie perioada de 24 de luni. Prevederile se aplica daca, in cadrul unei perioade de 48 de luni de la data inregistrarii, microintreprinderea nu se afla in urmatoarele situatii:

 • lichidarea voluntara prin hotararea adunarii generale;
 • dizolvarea fara lichidare;
 • inactivitate temporara;
 • declararea pe propria raspundere a nedesfasurarii de activitati la sediul social/sediile secundare;
 • majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, de noi actionari/asociati;
 • actionarii/asociatii sai vand/cesioneaza/schimba titlurile de participare detinute.

Conditia privitoare la salariat se considera indeplinita daca angajarea se efectueaza in termen de 60 de zile inclusiv de la data inregistrarii firmei respective.

ACTE NECESARE INFIINTARE FIRMA

 • Rezervarea denumirii firmei;
 • Actul Constitutiv;
 • Declaratia / declaratiile privind indeplinirea calitatii de asociat / administrator;
 • Specimenul de semnatura legalizat;
 • Declaratia conform Legii 129/2019 privind beneficiarul / beneficiarii reali ai societatii;
 • Declaratia autentica privind nesuprapunerea sediului social cu al altor societati comerciale in cazul in care la sediul social al viitoarei societati comerciale mai au sediul si alte firme;
 • Contractul pentru sediul social;
 • Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;
 • Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
 • Copii conforme cu originalul ale actelor de proprietate pentru sediul social;

SERVICII OFERITE INFIINTARE FIRMA

 • Redactarea actului constitutiv;
 • Rezervarea denumirii firmei;
 • Redactarea contractului pentru sediul social;
 • Redactarea declaratiilor de asociat, administrator si beneficiari reali;
 • Completarea tuturor formularelor;
 • Consultanta gratuita;
 • Intocmirea dosarului;
 • Depunerea dosarului la registrul comertului;
 • Ridicarea actelor;

NOU: INFIINȚĂRI SOCIETĂȚI COMERCIALE ȘI ÎN ALTE JUDEȚE
TARIF 450 LEI.

TARIFE CONTACTATI-NE