Infiintare Intreprindere Familiala

Infiintare intreprindere familiala

Infiintare Intreprindere Familiala. Întreprinderea familială (I.F.) (denumită in trecut si asociaţie familială) este o formă de organizare economică fără personalitate juridică, formată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa. Activităţile economice desfăşurate de o întreprindere familială (IF) pot fi în agricultură, industrie, turism, construcţii, IT şi comerţ. Nu se pot constitui în IF profesiile liberale, activităţile economice a căror desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale şi activităţile economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restricţii de desfăşurare sau alte tipuri de interdicţii. În România, se pot organiza ca întreprinderi familiale atât cetăţenii români, cât şi cei dintr-un stat membru al Uniunii Europene şi cei dintr-un stat aflat în spaţiul economic european.

Infiintarea Intreprinderii Familiale se constituie printr-un acord încheiat de membrii familiei, obligatoriu în formă scrisă. Reprezentantul IF trebuie să aibă minimum 18 ani, iar ceilalţi membri să aibă cel puţin 16 ani. Niciunul dintre membri nu trebuie să fi săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi de cele care privesc disciplina financiar-fiscală (de tipul celor din cazierul fiscal). IF trebuie să aibă un sediu profesional declarat şi reprezentanţii să declare pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi al protecţiei muncii.

REGIMUL FISCAL AL INTREPRINDERII FAMILIALE (I.F.)

Reprezentantul IF ţine contabilitatea în partidă simplă, respectiv un borderou sau registru de încasări şi plăţi în care se trec, de obicei, de mână, toate veniturile şi cheltuielile lunare prin documente justificative (facturi, chitanţe, bonuri fiscale, dispoziţii de plată sau încasare etc.). IF este obligată să deţină registrul inventar, registrul jurnal şi jurnalul de încasări şi plăţi, în care se trec toate încasările şi cheltuielile lunare. Pentru IF, cheltuielile sunt limitate la cele efectuate în scopul realizării de venituri, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal. De asemenea, IF nu necesită o evidenţă contabilă şi raportări trimestriale.

Fiecare asociat al întreprinderii familiale datorează impozitul pe venit în funcţie de participarea fiecărui membru la întreprindere. Potrivit art. III alin. (1) din OUG 58/2010 “Orice venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, se impozitează cu cotă de impozit pe venit”. Asupra acestor venituri se datorează şi contribuţiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate şi asigurări de şomaj, în conformitate cu art. III alin. (2) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă. Veniturile de natură profesională, altele decât cele salariale.

ACTE NECESARE INFIINTARE INTREPRINDERE FAMILIALA

  • Copii de pe actele de identitate ale viitorilor membrii si a viitorului reprezentant al IF;
  • Copii de pe actele de studii si calificari;
  • Copie de pe actul de proprietate al locatiei unde va fi bn

SERVICII OFERITE

  • redactarea contractului pentru sediul profesional;
  • redactarea acordului de constituire a intreprinderii familiale;
  • intocmirea declaratiei model 1 sau 2;
  • consultanta juridica;
  • intocmirea dosarului;
  • depunerea dosarului la registrul comertului;
  • ridicarea actelor;
TARIFE CONTACTATI-NE