Modificare firma

Servicii modificare firma

După înființarea firmei, există anumite momente în activitatea economica a firmei cand trebuie să apelați la modificarea firma. Fie că doriți să schimbați sediul social, să cooptați un nou asociat, să modificați denumirea firmei, să schimbați administratorul firmei, să-i suspendați activitatea sau să o inchideți, noi vă putem ajuta online. Va prezentăm în această pagină toate modificările pe care le puteți aduce firmei pe care o dețineți.

CESIUNE PĂRȚI SOCIALE

Operatiunea de cesiune parti sociale  sau de transmitere parti sociale între asociaţi este reglementată de art. 202 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. Pentru operarea cesiunii părţilor sociale este necesară încheierea unui contract de cesiune între asociatul cedent şi asociatul cesionar.

Detalii cesiune parti sociale…

MAJORARE CAPITAL SOCIAL

Anumite nevoi ale societăţii comerciale pot impune necesitatea majorarii capitalului social al acesteia. Aceste nevoi pot consta în dorinţa asociaţilor de a dezvolta activitatea societăţii sau de a înlătura unele dificultăţi financiare. Modalităţile şi procedeele majorării capitalului social sunt reglementate de art. 210 din Legea nr. 31/1990. în conformitate cu dispoziţiile textului de lege menţionat, capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor aporturi în numerar/sau în natură.

Detalii majorare capital social…

REDUCERE CAPITAL SOCIAL

Reducerea capitalului social reprezintă o modalitate de adaptare a capitalului social la constrângerile unei situaţii financiare deficitare sau la restrangerea obiectului de activitate al societăţii. Ea poate fi determinată de considerente de ordin strategic (dobândirea şi anularea propriilor acţiuni, pentru a evita preluarea societăţii de alte persoane), de neîndeplinirea angajamentelor asumate de unii asociaţi (care nu au vărsat la scadenţă aportul subscris) sau, în unele situaţii, de retragerea unui asociat sau acţionar sau de excluderea unui asociat (dacă asociaţii sau instanţa competentă nu au hotărât altfel cu privire la structura participării la capital a celorlalţi asociaţi).

Detalii reducere capital social…

SCHIMBARE FORMA JURIDICA

Condiţiile economice, evoluţia societăţii comerciale pe piaţa specifică, dar şi o serie de alte motivaţii pot sta la baza deciziei de schimbare forma juridica a societatii. Conform art. 205 din Legea 31/1990, schimbarea formei societăţii, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv al societăţii nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

Detalii schimbare forma juridica…

SCHIMBARE SEDIU SOCIAL

Sediul este un element de identificare important din punct de vedere procedural, deoarece actele administrative, fiscale, jurisdicţionale sunt comunicate la sediul societăţii. Odata cu aparitia Legii 223/2020, intr-o locuinta pot avea sediul social mai multe societati comerciale, „unicitatea sediului” fiind eliminata din Legea 31/1990 a societatilor comerciale.

Detalii schimbare sediu social…

COOPTARE ASOCIAT NOU

Cooptarea unui asociat nou sau a mai multor asociati este operatiunea juridica prin care o terta persoana sau mai multe dobandesc calitatea de asociat in firma. Asociat intr-o societate comerciala poate fi orice persoana fizica sau juridica din Romania sau din orice alta tara.

Detalii cooptare asociat nou in firma…

RETRAGERE ASOCIAT DIN FIRMA

Retragerea asociatului din societate produce anumite consecinţe juridice cu privire la structura capitalului social şi a părţilor sociale, precum şi asupra drepturilor ce se cuvin asociatului retras. Cu valoare de principiu, art. 226 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 dispune că drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părţile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociaţilor ori de un expert desemnat de aceştia sau, în caz de neînţelegere, de tribunal.

Detalii retragere asociat din firma…

INFIINTARE PUNCT DE LUCRU

Punctul de lucru poate fi definit ca un ansamblu de bunuri mobile şi imobile, corporale şi incorporale, pe care un comerciant le afectează desfăşurării unei activităţi comerciale, în scopul atragerii clientelei şi implicit, obţinerii de profit.

Detalii infiintare / desfiintare punct de lucru…

SCHIMBARE ADMINISTRATOR FIRMĂ

Administratorul este persoana fizică sau persoana juridică, asociata sau neasociata, care efectuează toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii, cu restricţiile arătate în actul constitutiv, în baza mandatului încredinţat de către asociaţii reuniţi în adunarea generala. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, pentru infracţiunile de bancrută, gestiune frauduloasă şi delapidare prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau pentru cele prevăzute de Legea nr. 31/1990 (art. 731 Legea 31/1990).

Detalii operatiune schimbare administrator firma…

SUSPENDARE ACTIVITATE FIRMĂ

Suspendarea activitatii firmei se poate face pe o perioada de maxim 3 ani. In perioada suspendarii activitatii firma nu mai poate emite facturi dar poate sa faca cateva activitati legate de conturile sale bancare precum si incasarea facturilor emise inainte de suspendarea activtatii. De asemenea pe perioada suspendarii activitatii, firmele pot plati chiria pentru sediul social si pot plati salariile angajatilor. Firmele pot face si orice fel de achizitii in perioada in care au activitatea suspendata dar nu si le pot deduce sau amortiza.

Detalii operatiune suspendare activitate firma…