Retragere asociat din firma

Retragere asociat din firma

unnamed
RETRAGERE ASOCIAT DIN FIRMA ȘI ÎN ALTE JUDEȚE

Asociaţii sunt liberi să se asocieze în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale; tot astfel ei sunt liberi să decidă şi retragerea din societate. Regula este consacrată şi de Legea nr. 31/1990, cu valoare de principiu, în art. 226, care reglementează cazurile de retragere a asociatului din societatea cu răspundere limitată.

CONSECINTE RETRAGERE ASOCIAT DIN FIRMA

Retragerea asociatului din societate produce anumite consecinţe juridice cu privire la structura capitalului social şi a părţilor sociale, precum şi asupra drepturilor ce se cuvin asociatului retras. Cu valoare de principiu, art. 226 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 dispune că drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părţile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociaţilor ori de un expert desemnat de aceştia sau, în caz de neînţelegere, de tribunal.

Aşa cum s-a remarcat în doctrina juridică, Legea nr. 31/1990 nu consacră criteriile în raport de care să se stabilească drepturile cuvenite asociatului retras. In schimb, legea reglementează drepturile asociatului exclus din societate în conţinutul art. 224 alin. (2), potrivit căruia asociatul exclus nu are dreptul la o parte proporţională din patrimoniul social, ci numai la o sumă de bani care să reprezinte valoarea acesteia. De aceea, în lipsă de înţelegere între asociaţi, se apreciază că criteriile prevăzute de lege pentru cazul excluderii îşi găsesc incidenţă şi în operaţiunea de stabilire a drepturilor asociatului retras din societate. In concret, asociatul retras va avea dreptul nu la o parte proporţională din patrimoniul social, ci numai la o sumă de bani care să reprezinte valoarea acestuia.

RETRAGERE ASOCIAT DIN FIRMA PRIN HOTARAREA TRIBUNALULUI

Art. 226 alin. (1) lit. c) dispune „în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim, asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului, supusă numai recursului, în termen de 15 zile de la comunicare”

Temeinicia motivelor de retragere a asociatului va fi apreciată de către instanţa învestită cu cererea de retragere. Astfel de motive pot fi: neînţelegerile între asociaţi; constatarea unor nereguli săvârşite de ceilalţi asociaţi în dauna societăţii (fapte de concurenţă neloială, folosirea bunurilor societăţii în interes personal etc.).

In ceea ce priveşte stabilirea de către instanţa judecătorească a structurii patrimoniului societăţii ca urmare a retragerii asociatului, în doctrină se apreciază că judecătorul va trebui să ţină cont de o eventuală înţelegere a asociaţilor rămaşi, în lipsa unei asemenea înţelegeri între asociaţi, instanţa judecătorească va distribui părţile sociale deţinute de asociatul retras către asociaţii rămaşi, proporţional cu cotele de participaţie ale acestora la capitalul social, adică proporţional cu numărul părţilor sociale deţinute anterior retragerii.

ACTE NECESARE RETRAGERE ASOCIAT

  • Copii CI ale asociatilor și administratorilor;
  • Copie de pe ultimul act constitutiv actualizat;
  • Procura notariala de imputernicire

SERVICII OFERITE

  • completarea cererii de inregistrare a mentiunii;
  • conceperea si redactarea actului modificator;
  • conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
  • conceperea si redactarea contractului de cesiune;
  • intocmirea dosarului;
  • depunerea dosarului la registrul comertului;
  • consultanta gratuita.
TARIFE CONTACTATI-NE