Modificare obiect de activitate

318
Modificare obiect de activitate
Modificare obiect de activitate

MODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE SI ÎN ALTE JUDETE

Obiectul de activitate este o descriere detaliata a activităţilor economice pe care o persoană juridică le poate desfăşura.

MODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate este în strânsă legătură cu capacitatea de folosinţă a persoanei juridice — aceasta însemnând că persoana juridică nu poate încheia, sub sancţiunea nulităţii absolute, acte juridice care nu au menirea de a realiza obiectul de activitate. Obiectul de activitate este unul din elementele esenţiale ale actului constitutiv al unei persoane juridice, fără de care aceasta nu poate exista în mod valabil.

O persoană juridică poate avea un obiect de activitate restrâns (o singură activitate economică), după cum poate avea un obiect de activitate foarte amplu, ceea ce înseamnă că gama activităţilor economice pe care le poate desfăşura încă de la înfiinţare este foarte largă. In anumite cazuri prevăzute de lege, persoana juridică nu poate desfăşura decât o anumită (unică) activitate economică sau o gamă de activităţi economice din acelaşi domeniu. Unele activităţi economice nu pot fi exercitate de anumite persoane juridice, regimul lor special presupunând fie exercitarea lor de entităţi de drept public (cazul monopolului de stat), fie exercitarea lor de persoane juridice de drept privat organizate în forma cerută de lege.

MODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE CONFORM LEGII 265/2022

Înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 265/2022, majoritatea societăților comerciale cu răspundere limitată dar și unele societăți pe acțiuni, adăugau la înființare în actul constitutiv toate codurile CAEN care nu necesitau avize speciale și autorizau numai câteva sau în unele cazuri niciun cod CAEN, ci numai activitatea de birou, care a fost eliminată tot prin această lege. Motivul pentru care exista această practică era acela că procedura era una mai simplificată în cazul în care societatea hotăra, pe parcursul existenței sale, autorizarea unor activități suplimentare. Procedura de autorizare era foarte simplă în sensul că se depunea la Registrul Comertului declarația pe propria răspundere model 3 prin care se reautorizau codurile CAEN.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii 265/2022 (26 noiembrie 2022), această practică nu mai e posibilă. Art. 122 alin. (3) al acestei legi prevede că noua declarație-tip ce se depune în vederea autorizării activitățile economice desfășurate de societate va conține toate activitățile prevăzute în obiectul de activitate:

,,Declaraţia este semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată de asociaţi, administratori, reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activităţile sucursalei, persoana fizică care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale, din care să rezulte că persoana juridică, sucursala, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială desfăşoară toate activităţile declarate în obiectul de activitate la sediul social sau profesional şi/sau la sediile secundare, după caz, la terţi, cu îndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii.”

Ca atare consecință acum nu mai este posibilă autorizarea în parte a obiectului de activitate, fiind necesar completarea în declarația model a tuturor obiectelor de activitate prevăzute în actul constitutiv.

ACTE NECESARE MODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE

SERVICII OFERITE

  • conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
  • conceperea si redactarea actului modificator (Hotararea AGA, Decizie asociat unic)
  • completarea cererii de inregistrare a mentiunii si a declaratiei model 3
  • intocmirea dosarului;
  • depunerea dosarului la registrul comertului;
  • consultanta gratuita.
TARIFE CONTACTATI-NE