Modificări impozit microintreprindere 2023

2170
Impozit microintreprindere 2023
Impozit microintreprindere 2023

Începând cu data de 1 Ianuarie 2023, Guvernul v-a aduce modificări noi pentru cea mai largă majoritate de persoane juridice, microintreprinderile.

Impozit microintreprindere Ianuarie 2023

O microîntreprindere este, în sensul titlului III din Codul fiscal, o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ mai multe condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, prevăzute la art. 47 alin. (1):
– a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro (în trecut acest plafon era de 1.000.000 euro);
– capitalul social al acesteia este deţinut de alte persoane decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;
– nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii;
– a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management (Codul CAEN 7022), în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
– are cel puţin un salariat (cu excepţia situaţiei persoanelor juridice române nou înființate, care au un termen de 30 zile de la data înregistrării în registrul comerțului pentru îndeplinirea acestei condiții) – conform articolului 48 alineat (3) din Codul fiscal;
– are asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor.

Pentru respectarea ultimei condiții, în cazul în care oricare dintre asociaţii/acţionarii persoanei juridice române deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor şi nu au codurile CAEN specifice domeniului HoReCa prevăzute în Codul fiscal, aceştia trebuie să stabilească cele trei persoane juridice române care aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, restul persoanelor juridice urmând să aplice impozitul pe profit, conform articol 47 alin. (4) din Codul fiscal.

Pentru respectarea condiției de a avea cel puțin un salariat, prin salariat se înțelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Codului muncii, conform art. 51 alin. (4) din Codul fiscal.

Condiția se consideră îndeplinită și în cazul microîntreprinderilor care:
a) au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial dacă fracțiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;
b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, conform art. 51 alin. (4) din Codul fiscal.

Nu intră sub incidența impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, conform art. 47 alin. (3):
a) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
b) Fondul de compensare a investitorilor, înființat potrivit legii;
c) Fondul de garantare a pensiilor private, înființat potrivit legii;
d) Fondul de garantare a asiguraților, constituit potrivit legii;
e) entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică; precum şi (noi categorii excluse începând cu anul 2023):
f) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
g) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniile
asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv cea care
desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
h) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc;
i) persoana juridică română care desfăşoară activităţi de explorare,
dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.

Opțiunea pentru impozitul pe microintreprindere

Persoanele juridice române, pot opta să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, începând cu anul fiscal următor:
– dacă îndeplinesc, la 31 decembrie a anului anterior, condiţiile de
microîntreprindere, prezentate mai sus,
şi
– dacă (ulterior datei de 1 ianuarie 2023) nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, conform art. 48 alin. (2) din Codul fiscal.

La înfiinţare, o persoană juridică română care este nou-înființată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condițiile privind deținerea capitalului social și deținerile asociaților sunt îndeplinite la data înregistrării în registrul comerțului, iar cea privind încadrarea cel puțin a unui salariat, în termen de 30 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice respective, conform
art. 52 alin. (3) din Codul fiscal.

Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului conform art. 52 din Codul fiscal

– Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi/sau management în veniturile totale este de cel puţin 20%, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite, fără posibilitatea de a mai opta pentru perioada următoare să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. (Aceste limite fiscale se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent.)
– În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere nu mai îndeplineşte condiţia de a avea cel puțin un salariat, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită această condiţie. (Excepţie – pentru o microîntreprindere cu un singur salariat, al cărui raport de muncă încetează, condiţia se consideră îndeplinită dacă, în termen de 30 de zile de la încetarea raportului de muncă, este angajat un nou salariat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni.)
– Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfăşoare activităţi bancare, activităţi de asigurare/reasigurare, inclusiv intermediere în aceste domenii, activităţi în domeniul jocurilor de noroc, activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale
(prevăzute la art 47 alin. (3) lit. f)-i)) datorează impozit pe profit începând cu trimestrul respectiv.
– În situaţia în care, în cursul anului fiscal, oricare dintre asociaţii/acţionarii unei microîntreprinderi deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei microîntreprinderi, asociaţii/acţionarii trebuie să stabilească microîntreprinderea/microîntreprinderile care ies de sub incidenţa impozitului pe veniturile microîntreprinderilor şi care urmează să aplice impozitul pe profit începând cu trimestrul în care se înregistrează situaţia respectivă, astfel încât condiţia referitoare la numărul maxim de trei microîntreprinderi la care oricare dintre asociaţi/ acţionari deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot să fie îndeplinită. (Persoanele care sunt asociate cu un procent de minim 25% în mai mult de 3 societăți comerciale vor trebui să cesioneze parțile sociale sau să opteze începând cu a patra societate comercială la plata impozitului pe profit.)