Start Up 2018 – Cine poate beneficia de acest program

2080
Start Up Nation 2022
Start Up Nation 2022

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online, criteriile de eligibilitate de la pct. 3 din schema de minimis Start-up Nation.

Start Up 2018 – Ce tipuri de societati comerciale pot participa?

Pentru a participa la program, societățile trebuie să fie înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului după data de 30 ianuarie 2017, conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare.

Start Up 2018 – Asociatii societatilor comerciale participante la program

Pentru a participa la program, societățile trebuie să fie înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.

Start up 2018 – Sediul sau punctul de lucru al societatilor participante

Societatea trebuie să aibă sediul social/punct de lucru, să desfăşoare activitate autorizată pe teritoriul României și să aibă până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei. În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat. Dovada autorizării codului CAEN, se face cel târziu la momentul plății ultimei cereri de plată sau rambursare.

Start Up 2018 – Eligibilitatea in cadrul programului

Solicitanții pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată pe perioada 2017-2020. Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.
Nu sunt eligibile în cadrul programului:

  • societățile ai căror acționari/asociați au deținut societăți pentru care au semnat acord de finanțare și au înstrăinat parțial sau total părți sociale;
  • societățile ai căror acționari/ asociați au semnat acord de finanțare, nu au implementat și nu au depus cerere de renunțare totală până la data limită de depunere a ultimei cereri de plată/rambursare (01 octombrie 2018);
  • Pot aplica pentru finanțare societăților care nu au primit AFN în anii anteriori prin programul Start-up Nation și îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate ale programului.

Start Up 2018 – Datoriile societatii catre bugetele locale si consolidate

Societatea nu trebuie să aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării acordului de finanțare. Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

Start Up 2018 – Obligatia societatilor de a creea locuri de munca

Pentru a participa la program, societățile trebuie să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului. Locurile de muncă se consideră a fi create prin proiect dacă sunt create și ocupate între data semnării acordului de finantare și data plății ultimei cereri de plată/rambursare. Dovada angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă a locurilor de muncă menționate în planul de afaceri pentru care beneficiază de finanțare, se face cel târziu la momentul plății ultimei cereri de plată sau de rambursare.