Start-up Nation 2022

1801
Start Up Nation 2022
Start Up Nation 2022

Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii Start-up Nation 2022 ROMANIA, denumit în continuare Programul, este un program de încurajare și de stimulare a înființării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, cu modificările și completările ulterioare.

Programul Start-Up Nation Romania 2022

Prin prezenta procedură se instituie o schemă de ajutor de minimis. Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială și crearea de noi locuri de muncă.

2. Bugetul schemei de minimis și valabilitatea schemei de ajutor de minimis
2.1. Schema este valabilă până la 31 decembrie 2027, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.
2.2. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022, aprobat prin Legea nr. 317/2021 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2022 este de 520.031.000 lei, din care:
• Pilonul I Start-up Nation România – 500.000.000 lei;
• Pilonul II Start-up Nation Diaspora – 20.031.000 lei.
2.3. Prin implementarea Programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 11.000 de beneficiari, din care 10.000 aferenți pilonului I Start-up Nation România și 1.000 aferenți pilonului II – Start-up Nation Diaspora.

Citeste si:
Infiintare firma SRL
Infiintare firma SRL-D
Infiintare S.A.

3. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului
3.1. (1) Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

(2) În sensul Regulamentului Comisiei nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, noțiunea de întreprindere unică stabilește cuantumul ajutorului de minimis de care poate beneficia aplicantul.

3.2.1 Pot beneficia de prevederile Programului societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului de înscriere (anexa 1) și pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare;

b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).

c) sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;

d) au capital social integral privat;

e) persoanele care au calitatea de asociați / acționari sau administratori în mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului Program decât cu o singură societate;

f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;

g) codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului (Anexa X) și autorizat până la momentul plății cererii de rambursare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;

h) sunt înființate de către persoane fizice începând cu data de 01 ianuarie 2020, inclusiv;

i) nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

j) (1) Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, și de 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
(2) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește plafoanele de minimis menționate la litera j), întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracție din ajutor care nu depășește aceste plafoane.
(3) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.
(4) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
(5) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/20121 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
(6) Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent în lei.
(7) Pentru fuziunile și/sau a achizițiile ce modifică statutul controlului, în cazul depășirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenței nr. 21/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenței, punerea în aplicare a tranzacției de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obținerea unei decizii de autorizare din partea autorității de concurență.
(8) Aspectul poate viza și tranzacțiile de divizare menționate mai sus, în cazul în care activele și/sau întreprinderea cu funcționare deplină rezultate, depășesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenței.
(9) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.
(10) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
l) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/ Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;
m) (1) creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN);
(2) În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze sau se suspendă după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maximum 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit finanțare.
n) Asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării AFN.

Nu pot beneficia de ajutorul de minimis si de programul Start-Up Nation 2022

Operatorii economici în situația în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor anterioare Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReca prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID19;

Fiecare beneficiar are obligația să facă dovada, cel târziu la momentul plății cererii de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă completă a minimum 1 loc de muncă pentru care beneficiază de finanțare, precum și obligația menținerii acestuia pentru cel puțin 2 ani, după momentul plății AFN. Locul de muncă se consideră a fi creat prin proiect dacă este creat și ocupat între data semnării acordului de finanțare și data plății cererii de rambursare, de către o persoană care nu a avut raporturi de muncă în ultimele 6 luni cu întreprinderea aplicantă, anterior semnării acordului de finanțare.

Nu sunt eligibile în cadrul Programului societățile ale căror acționari/asociați au deținut societăți pentru care au semnat acord de finanțare la sesiunile anterioare ale Programului Start Up–Nation și au înstrăinat mai mult de 49% din părțile sociale sau acțiuni, indiferent dacă societatea a primit sau nu AFN;

Nu sunt eligibili beneficiarii și/sau acționarii/asociații/administratorii societăților care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupție stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.
3.3 (1) În plus față de criteriile de eligibilitate explicitate la art. 3.2, aplicanții aferenți Pilonului II – Start-up Nation Diaspora vor face dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii.

Documentele care atestă calitatea de rezident în ultimele 12 luni până la înscriere sunt: permis de ședere / dovadă de stabilire, viză de rezidență/de lungă ședere, certificat de rezidență.

Lista coduri CAEN eligibile la programul Start-Up Nation 2022 pentru care se acorda 100 de puncte

0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
1051 Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1413 Fabricarea altor articole de îmbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
1610 Taierea si rindeluirea lemnului
1721 Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton
1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.
2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2363 Fabricarea betonului
2511 Fabricarea de construcții metalice si parti componente ale structurilor metalice
2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
2562 Operatiuni de mecanica generala
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
6201 Activitati de realizare a softwareului la comanda (software orientat client)
6202 Activități de consultanta in tehnologia informatiei
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
7111 Activitati de arhitectura
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
8622 Activitati de asistenta medicala specializata
8623 Activități de asistenta stomatologica
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana

Lista coduri CAEN eligibile la programul Start-Up Nation 2022 pentru care se acorda 95 de puncte

1012 – Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
1020 – Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
1072 – Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
1073 – Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare
1081 – Fabricarea zaharului
1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
1083 – Prelucrarea ceaiului si cafelei
1084 – Fabricarea condimentelor si ingredientelor
1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1092 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
1107 – Producția de bauturi racoritoare nealcoolice; producția de ape minerale si alte ape imbuteliate
1310 – Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile
1320 – Producția de tesaturi
1392 – Fabricarea de articole confectionate din textile (cu excepția imbracamintei si lenjeriei de corp)
1395 – Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu excepția confectiilor de
imbracaminte
1399 – Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1412 – Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
1414 – Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 – Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.
1439 – Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte
1512 – Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
1520 – Fabricarea incaltamintei
1621 – Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru construcții
1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 – Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte
materiale vegetale impletite
1722 – Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton
1723 – Fabricarea articolelor de papetarie
1729 – Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a
2013 – Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza
2016 – Fabricarea materialelor plastice in forme primare
2020 – Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice
2030 – Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor
2041 – Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere
2042 – Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
2059 – Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2110 – Fabricarea produselor farmaceutice de baza
2120 – Fabricarea preparatelor farmaceutice
2219 – Fabricarea altor produse din cauciuc
2312 – Prelucrarea si fasonarea sticlei plate
2332 – Fabricarea cărămizilor, tiglelor si a altor produse pentru construcții, din argila arsa
2352 – Fabricarea varului si ipsosului
2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2364 – Fabricarea mortarului
2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
2370 – Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei
2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
2410 – Producția de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje
2433 – Producția de profile obținute la rece
2442 – Metalurgia aluminiului
2443 – Producția plumbului, zincului si cositorului
2453 – Turnarea metalelor neferoase usoare
2512 – Fabricarea de usi si ferestre din metal
2529 – Producția de rezervoare, cisterne si containere metalice
2561 – Tratarea si acoperirea metalelor
2572 – Fabricarea articolelor de feronerie
2573 – Fabricarea uneltelor
2593 – Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
2594 – Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe
2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a
2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2620 – Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicații
2651 – Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigație
2711 – Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
2712 – Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii
2732 – Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice
2740 – Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2790 – Fabricarea altor echipamente electrice
2813 – Fabricarea de pompe si compresoare
2815 – Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie
2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2825 – Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 – Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
2841 – Fabricarea utilajelor si a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 – Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.
2892 – Fabricarea utilajelor pentru extracție si construcții
2893 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor si tutunului
2899 – Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
2920 – Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci
2931 – Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
3011 – Construcția de nave si structuri plutitoare
3020 – Fabricarea materialului rulant
3030 – Fabricarea de aeronave si nave spatiale
3101 – Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3102 – Fabricarea de mobila pentru bucatarii
3103 – Fabricarea de saltele si somiere
3230 – Fabricarea articolelor pentru sport
3240 – Fabricarea jocurilor si jucariilor
3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice
3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3822 – Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
5811 – Activități de editare a cartilor
5813 – Activități de editare a ziarelor
5814 – Activități de editare a revistelor si periodicelor
5829 – Activități de editare a altor produse software
5911 – Activități de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5920 – Activități de realizare a inregistrarilor audio si activități de editare muzicala
6203 – Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6312 – Activități ale portalurilor web
6399 – Alte activități de servicii informationale n.c.a.
7120 – Activități de testari si analize tehnice
7219 – Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7312 – Servicii de reprezentare media
7320 – Activități de studiere a pieței si de sondare a opiniei publice
7410 – Activități de design specializat
7420 – Activități fotografice
7430 – Activități de traducere scrisă si orala (interpreti)
7490 – Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
8553 – Scoli de conducere (pilotaj)
8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.
8610 – Activități de asistenta spitaliceasca
8621 – Activități de asistenta medicala generala
8730 – Activități ale caminelor de bătrâni si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
9002 – Activități suport pentru interpretare artistica (spectacole)
9003 – Activități de creație artistica
9313 – Activități ale centrelor de fitness
9329 – Alte activități recreative si distractive n.c.a.