Infiintare firma SRL-D

Infiintare firma SRL-D

INFIINTARE FIRMA SRL-D ȘI ÎN ALTE JUDEȚE

Societatea cu raspundere limitata debutant pe scurt SRL-D este un tip de forma juridica a societatilor comerciale aparut in anul 2011. Acest tip de societate comerciala este reglementat de Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 6/2011. Fixline Consulting va ajuta sa infiintati societatea de tip SRL-D.

INFIINTARE FIRMA SRL-D

Potrivit O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntrepriunderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, acestea pot fi înfiinţate de întreprinzători cu capacitate de exerciţiu deplină, care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • au capacitate juridică deplină de exerciţiu;
 • anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european;
 • înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind societăţile comerciale şi ale OUG nr. 6/2011;
 • declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. b, pe care o depun la Registrul Comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.

CONDITII INFIINTARE FIRMA SRL-D

 • este societate cu răspundere limitată (SRL), care funcţionează pe durată nelimitata, în condiţiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi ale OUG nr. 6/2011;
 • este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi;
 • este administrată de asociatul unic sau de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
 • are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţionala în vigoare (CAEN Rev 2). În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.
OFERIM GAZDUIRE SEDIU SOCIAL IN MUN. BUCURESTI SI IN ALTE ORASE SI PE PERIOADE MAI MARI DE 1 AN.

ACTIVITATI SI CODURI CAEN INTERZISE LA FIRMA SRL-D

 • intermedieri financiare şi asigurări (CAEN Rev. 2 – 641, 642, 643, 649, 651,652, 653, 661, 662, 663);
 • tranzacţii imobiliare (CAEN Rev. 2 – 681, 682, 683);
 • activităţi de jocuri de noroc şi pariuri (CAEN Rev. 2 – 920);
 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope (CAEN
 • activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, conform art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul privind ajutoarele de minimis, sunt următoarele:activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 (CAEN Rev. 2 – 031, 032);
 • activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (CAEN Rev. 2 – 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017);
 • ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev.2 – 051, 052, 061, 062, 0721, 0892, 091, 099);
 • ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost;
 • activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
 • când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
 • când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);
 • activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume: ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate.

ACTE NECESARE INFIINTARE FIRMA SRL-D

 • Copii de pe actele de identitate ale viitorilor asociați și administratori;
 • Copie de pe actul de proprietate a locației unde va fi sediul social
 • 5 denumiri de firmă.

SERVICII OFERITE LA ÎNFIINȚARE SRL-D

 • Redactarea actului constitutiv;
 • Rezervarea denumirii firmei
 • Redactarea contractului pentru sediul social;
 • Completarea tuturor formularelor;
 • Consultanta gratuita;
 • Intocmirea dosarului;
 • Depunerea dosarului la registrul comertului;

ATENȚIE REZERVARE DENUMIRE FIRMA

 • Rezervarea denumirii firmei pe portalul O.N.R.C. nu garantează că denumirea aleasă de un profesionist este disponibilă, chiar dacă software-ul menționează acest lucru. Denumirea firmei, odată rezervată online, în momentul înregistrarii dosarului va fi verificată manual de persoana desemnată în soluționarea dosarului. Dacă denumirea rezervată nu este conformă cu Legea 26/1990 si O.M.J. nr. 2594C/2008, dosarul va fi amânat pentru modificarea denumirii firmei anterior rezervată precum și a tuturor actelor însoțitoare depuse la dosar.
TARIFE CONTACTATI-NE