Aceasta lista reprezintă un ghid orientativ pentru operatorii economici şi constituie interpretarea asupra incadrării activităţilor in clasa CAEN. Obligatia se referă numai la activitătile expres reglementate de legile speciale enumerate in listă. Ca urmare, este posibil ca alte entităti decât cele reglementate mai jos să poată desfăşura activităţile din aceeaşi, clasă CAEN impreună cu alte activităti conexe.

OBIECT UNIC DE ACTIVITATE IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI AL PENSIILOR FACULTATIVE

Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare:
“Art. 12- (4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate acorda autorizaţia menţionată la alin. (3) [societăţilor de asigurare – n.n.] în cazul îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:
b) In cazul practic al clasei de asigurări generale nr. 18 – Asigurări de asistentă a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absenţelor de la domiciliu ori de la locul de reşedinţa permanentă, studiul de fezabilitate prevăzut la lit. a) cuprinde, pentru aceasta clasa, şi următoarele informaţii: […] f) societatea va desfăşura exclusiv activitate de asigurare;”
(12) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va respinge cererea de autorizare, in cazul neîndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. (4) si (5), precum şi atunci când constată una sau mai multe dintre următoarele situaţii: […] b) din documentaţia prezentată rezultă ca:
1. asiguratorul nu va desfăşura o activitate in conformitate cu prevederile prezentei;”
“Art. 34 – (3) Agentul de asigurare persoană juridică trebuie să îndeplinească următoarele conditii:
a)să aibă ca obiect de activitate numai activitatea de agent de asigurare, cu excepţia prevăzută la art.33 alin. (2);
“Art. 35 – (5) Orice broker de asigurare şi/sau reasigurare trebuie sa indeplinească
următoarele condiţii: […] d) să aibă ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare şi/sau de reasigurare;”

Aceste activităti sunt prevăzute la clasele CAEN
6511 – Activităţi de asigurări de viată;
6520 – Activităti de reasigurare;
6512 – Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă);
6621 – Activităti de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor;
6622 – Activităti ale agentilor şi brokeri lor de asigurări;
6629 – Alte activităţi auxiliare activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii.

Norma nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, emisa de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private:
“Art. 6. Pentru obţinerea autorizării de constituire, societatea de pensii trebuie să
îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii generale:
b) să aibă ca obiect unic de activitate administrarea fondurilor de pensii facultative;”

Aceste activităti, sunt prevăzute la clasele CAEN
6520 – Activităti de reasigurare;
6530 – Activităti, ale fondurilor de pensii (cu exceptia, celor din sistemul public de asigurări sociale);
6621 – Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor;
6622 – Activităţi ale agenţilor şi brokeri lor de asigurări;
6629 – Alte activităti auxiliare activitătilor de asigurări şi fonduri de pensii.

OBIECT UNIC DE ACTIVITATE IN DOMENIUL ACTIVITATII DETECTIVILOR PARTICULARI

Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată:
“Art. 2 – (2) Obiectul de activitate al societăţilor specializate şi al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.”

Aceste activităti, sunt prevăzute la clasele CAEN:
8030 – Activităti de investigatii.

OBIECT UNIC DE ACTIVITATE IN DOMENIUL SANITAR

O.G. nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare:
“Art. 15 – (1) Unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se infiinţează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările ulterioare, vor functiona cu indeplinirea următoarelor conditii:
a) să aibă obiect de activitate unic, constând În fumizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei;”

Aceste activităti, sunt prevăzute la clasele CAEN
8621 – Activităti de asistentă medicală generală;
8622 – Activităti de asistentă medicala specializată;
8623 – Activităţi de asistenţă stomatologică;